جرثقیل

نرخ رشد تقاضا و تنوع نیازهای موجود در صنایع کرین گاها باعث کم توجهی می گردد. راه حلهای اتوماسیون شایا کنترل پاسخ های انعطاف پذیر را امکان پذیر می کند که باعث کاهش هزینه های اجرایی می گردد. تمام راه حلهای اتوماسیون ما برای صرفه جویی، سهولت استفاده، کیفیت و قابلیت اطمینان در ترکیب با انعطاف پذیری بالا طراحی می شوند.